lördag 3 januari 2009

Får välfärdsföretagandet ett lyft 2009?

2008 slutade ju med en rejäl och oanad rutschkana för ekonomin i nästan hela världen. Ett antal domedagsprofeter varnar för att "we aint seen nothing yet". Men det kan också hända nya spännande saker. Företagandet i Sverige har flera nya förutsättningar som gör att nya företag kan startas och att små och medelstora företag kan växa - inte minst på välfärdsområdet.

En sådan förutsättning är den nya Lagen Om Valfrihetssystem, LOV, som trätt i kraft den 1 januari i år. Valfrihetssystem enligt den nya lagen är ett alternativ till upphandling enligt LOU(Lagen om Offentlig Upphandling). Den nya lagen kan tillämpas på bland annat omsorg och stöd för äldre, för personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster.

Och intresset för dessa nya möjligheter är stort hos kommunerna. Totalt 182 av landets kommuner ansökte 2008 om stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre och handikappomsorgen. 260 miljoner kronor har beviljats av Socialstyrelsen som stöd för utvecklingsarbetet.

Regeringen överlämnade den 9 december 2008 en proposition om Vårdval i primärvården. Landstingen föreslås bli skyldiga att införa vårdvalssystem som ger medborgarna rätt att välja mellan olika vårdgivare i primärvården. Alla vårdgivare som uppfyller de beslutade kraven i vårdvalssystemet ska ha rätt att etablera sig i länets primärvård med offentlig ersättning.

Vårdval har redan införts av flera landsting. Halland, Sveriges svar på Kalifornien, var först ute 2007. Under 2008 har Västmanland och Stockholm följt efter. 2009 kommer vårdval i primärvården i ännu flera landsting; Hälsoval Skåne startar den 1 maj 2009 för primärvården, Vårdval Östergötland införs 1 september och "Medborgarnas Primärvård" startar den 1 oktober i Västra Götaland.

I samma veva är en stor omreglering av apoteksmarknaden på väg. Regeringen överlämnade i december 2008 en lagrådsremiss i frågan. Förslaget innebär en liberalisering av reglerna för att driva apotek i Sverige. Både stora och små privata Apotek kommer att konkurrera med det statliga företaget.

Ur ett helhetsperspektiv driver NUTEK, som senare i år uppgår i det nya Tillväxtverket (ja, så ska det heta...), flera program för dels fler företagare inom vård och omsorg, dels entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg.

Flera stora förändringar sker alltså som kan öka valfriheten och tillgängligheten till vård- och omsorgstjänster för vanligt folk, och dessutom kan stimulera företagande och tillväxt på detta område. Detta kan vara mycket betydelsefullt i en tid då flera traditionella storindustrier som bilindustrin går på knäna och har en oviss framtid.

Intressant också att statliga myndigheter som Konkurrensverket, Socialstyrelsen och NUTEK och andra offentliga aktörer som landstingen kan spela en offensiv roll för att öka välfärdsföretagandet. Minns vad Televerket betytt för Ericsson.

Inga kommentarer: